Project
LINK arkitektur, for VINKL/Ferd
Skolekvartalet Ski. LINK Arkitektur (boliger, barnehage og ny bypark) for VINKL AS/Ferd eiendom AS
Ski, Norway
Public plays
Social infrastructure
Transforming, adapting, reusing
Image: LINK arkitektur
Helhetlig utvikling av bykvartal i Ski sentrum med boliger, barnehage, skoler og bypark.

Skolekvartalet i Ski sentrum skal utbygges med boliger (ca 220 boliger, leiligheter og rekkehus), barnehage og nye skolefunksjoner. Som en del av prosjektet skal det opparbeides en ny offentlig sentrumspark. Prosjektet ligger i umiddelbar nærhet til øvrige sentrumsstruktur i Ski, med gangavstand til alle typer handel- og servicetilbud og kollektivknutepunktet Ski stasjon.

Nordvest i kvartalet legges det til rette for utvidelse av skolefunksjonene og nye fritidsklubb-lokaler. Sørøst i kvartalet legges det til rette for barnehage og boliger. Langs sørøstsiden av kvartalet skal det oppføres boligbygg med til sammen ca. 220 enheter. Det legges opp til en differensiert boligsammensetning med variasjon i typologier og leilighetstørrelser. Parkarealene skal utformes som en offentlig, urban bypark med arealer for opphold, lek og rekreasjon. Skolens utearealer og parken skal integreres. Parken knyttes sammen med resten av byveven gjennom gangveier og åpninger i kvartalsstrukturen. Til sammen skal utomhusarealene i kvartalet utgjøre et viktig offentlig rekreasjonsområde med gode miljøkvaliteter i direkte tilknytning til Ski sentrum. Det er viktige kulturminner i planområdet som sikres gjennom reguleringsmessig vern. Dette gjelder gravhaugen i nordøst og skålgropfelt i sørvest. Skålgropfeltet skal inngå som del av opplevelseselementene i parkområdet. Det er også en hul eik i området som er vernet etter naturmangfoldsloven. Denne sikres gjennom hensynssone. Prosjektet omfatter ny utforming av Skoleveien og Idrettsveien, i tråd med overordnede føringer.

Realisering av planforslaget vil medføre måloppnåelse for kommunale, regionale og statlige målsetninger om fortetting og urbanisering i nærheten av kollektivknutepunktene i Osloregionen. For lokalsamfunnet i Ski vil planforslaget innebære at sentrumsfunksjonene styrkes, kvaliteten på skolens bygninger og utearealer heves og man får et bredere boligtilbud. Den nye parken vil bli et hyggelig tilbud til alle kommunens beboere.

LINK har vært ansvarlig for detaljregulering av hele kvartalet og prosjektering av boligdelen, barnehage og parkområder. Oppdragsgiver er VINKL AS /Ferd AS. Oppdraget er et resultat av vunnet arkitektkonkurranse. Det er gjennomført skisseprosjekt for detaljregulering og forprosjekt.

Impact

Prosjektet spiller en svært viktig rolle for sentrumsutviklingen i Ski, der mangel på attraktive offentlige uterom har vært en utfordring. Det er særlig den nye byarken, som knytttes tett til øvrige sentrumstruktur gjennom gatenettet, som vil kunne ha en veldig positiv betydning for beboere i hele Ski sentrum. I tillegg bygger prosjektet opp under en satsning på knutepunktsfortetting i nærheten av Ski stasjon. Etablering av attraktive byboliger med gode kvaliteter i uterom og trivelige fellesarealer spiller en svært viktig rolle for utvikling av Ski sentrum som et bærekraftig bymiljø. Økt mangfold og levende sentrumsgater er viktige stikkord.

Som en spesiell satsning er det lagt stor vekt på å få til et gjennomarbeidet konsept for overvannshåndtering i sentrumsparken. Vannet tas i bruk som en opplevelseskvalitet, samtidig som man ivaretar god fordrøyning. I tillegg er bevaring av kulturminner og naturmangfold viktige temaer som har gitt retning og mening til prosjektutviklingen.

LINK arkitektur, for VINKL/Ferd

LINK team Oslo

Architectural practice
Norway