Project
LINK arkitektur, for Betonmast Eiendom AS
Veum hageby
Fredrikstad, Norway
Public plays
Transforming, adapting, reusing
Naturehood – wilder and greener
Image: LINK arkitektur/Inplace visuals
Tranformasjon av tidl. sykehusområde i Fredrikstad til boligområde og nærsenter. Gjenbruk og videreutvikling av historisk bebyggelse og parkområde.

Det tidligere sykehusområdet på Veum skal utvikles til et fremtidsrettet nabolag og nærsenter. Rundt det ærverdige hovedhuset med tilhørende parkanlegg skal det bygges 250 boliger i leilighetsbygg, rekkehus og kjedede tomannsboliger. LINK har jobbet med området i lengre tid. I januar 2022 vant LINK arkitektkonkurranse om ny masterplan for området. Som fundament for ny masterplan har man valgt seg 4 grunnstener: "Godt nabolag", "Lokal identitet", "Sunt liv" og "Nærhet til natur".

Godt nabolag
Ny masterplan tilrettelegger vi for et mangfold av uterom, sosiale møteplasser, fellesskapsløsninger og en boligmiks som innbyr til en variert sammensetning av mennesker. Området gjøres tilgjengelig gjennom traséer og plasser med ulik karakter, forbeholdt gående og syklende. En torgallmenning etableres sentralt som felleskapets samlingspunkt der nye vennskap dannes, hånd i hånd med daglige gjøremål.

Lokal identitet
Det historiske jordbrukslandskapet og tidligere Veum psykiatriske sykehus er identitetsdannende for området. Kulturmiljøet videreføres med
nytt innhold. Hovedhuset og velferdsbygget får en naturlig plass som integrerte deler av et
levende og trivelig bomiljø. Den historiske parken syd for hovedhuset ivaretas som områdets urbane park, og egenprodusert dyrking av frukt og grønt speiler matproduksjonen som har funnet sted i dette i området i flere hundre år.

Sunt liv
Grønne, skjønne omgivelser, ren luft og mye lys var sett som helsefrembringende da
det psykiatriske sykehuset ble etablert på Veum i 1914. I dag har området fortsatt disse kvalitetene, og stedets beliggenhet er et godt utgangspunkt for et
langt og sunt liv. Forutsetninger for god fysisk og psykisk helse knyttes til et fysisk miljø som tilrettelegger for aktivitet og møter mellom mennesker på tvers av alder, interesser og funksjonsnivå.

Nærhet til natur og by
På Veum er rekreasjonsmulighetene mange. Bymarka er nærmeste nabo, med skianlegg,
parker, bademuligheter og turstier, i tillegg til gårder og kulturlandskap med aktiviteter som ridning og andelsgårdsdrift. Den grønne karakteren videreføres inn i området i form av parkdrag, trær og parseller, og gir et vell ulike naturopplevelser av i umiddelbar nærhet. Kort vei til skoler og barnehager, og sykkelavstand til sentrum gir fleksibilitet i en travel hverdag. På fremtidens Veum vil man både få direkte tilgang frodige grøntområder og nærhet til de kvaliteter, aktiviteter og kulturelle arenaer Fredrikstad har å by på.

Impact

Utbyggingsprosjektet for Veum Hageby handler i stor grad om Gjenbruk. Sykehusområdet ligger idag i brakk, som en uutnyttet, tilgjengelig ressurs i et fantastisk frodig landskapsrom.

Vi har gjort en nøye vurdering av hvilke strukturer i det eksisterende sykehusområdet som skal bevares og inngå som integrerte deler av det nye nabolaget. Å «se» de verdiene som kan beholdes som identitetsskapende elementer har vært helt sentralt for å gi området en tydelig karakter. Vi ønsket å bevare det gamle sykehusmiljøet med tilhørende parklandskap samtidig som vi ga rom for ny bruk. Ved å bevare parklandskapet og hovedbygget++ får vi synliggjort en tidsdybde som helt opplagt vil oppleves som en kvalitet. Stedets opprinnelige, grunnleggende kvaliteter blir fundamentet som det nye nabolaget bygger videre på.

I tillegg er prosjektet utformet med en tydelig sosial profil, der alle beboere og naboer kan delta aktivt i felleskap omkring grønne verdier.

from competition

from masterplan february 2022

from competition

from competition

From competition

LINK arkitektur, for Betonmast Eiendom AS

Ragnar Os - LINK
Gunnar Vatnar - LINK

Øystein Østermann - Betonmast Eiendom AS

Architectural practice
Norway